•મોદી અને નીતિશ પટનામાં એક જ મંચ પર
•શું વિજય માલિયા ભારતના રિચર્ડ બ્રૈનસન છે?
•નો નવો મેનિફેસ્ટો, છોકરીઓના કાન વિંધવા છે પાપ!
•સલમાન: આ હથિયારો મારા નથી, મને ખોટી રીતે ફસાવ્યો ...