•కేజీ టు పీజీకి మొండిచేయి - సాక్షి
•ఒవైసీ వ్యాఖ్యలపై దాడి - సాక్షి